Agenda algemene leden vergadering seizoen 2017-2018

Vereniging voor Volksvermaak  IJsclub Blokzijl
Agenda Algemene ledenvergadering

Datum: vrijdag 1 december 2017
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Café Restaurant Van Ens te Blokzijl

1. Opening en mededelingen

2. Notulen vorige ledenvergadering d.d. 18 november ‘16
Incl. overzicht activiteiten seizoen 2016/ 2017.

3. Ingekomen stukken

4. Verslag penningmeester

5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid

6. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: K. Steenbeek, P.J. Poeles, M.Gorte.

7. Pauze en uitdeling loten

8. Mededelingen technische zaken

9. Blokzijler Merentocht:
– organisatie
– vrijwilligers, verkeersregelaars.

10. Schaatsen jeugd:
– Schoolschaats middag
– Wedstrijdschaatsen
– Jeugd schaatsen.

Het bestuur.
V.V.V. IJsclub Blokzijl