Uitgebreid nieuws

Agenda algemene leden vergadering seizoen 2017-2018

Vereniging voor Volksvermaak  IJsclub Blokzijl
Agenda Algemene ledenvergadering

Datum: vrijdag 1 december 2017
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Café Restaurant Van Ens te Blokzijl

1. Opening en mededelingen

2. Notulen vorige ledenvergadering d.d. 18 november ‘16
Incl. overzicht activiteiten seizoen 2016/ 2017.

3. Ingekomen stukken

4. Verslag penningmeester

5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid

6. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: K. Steenbeek, P.J. Poeles, M.Gorte.

7. Pauze en uitdeling loten

8. Mededelingen technische zaken

9. Blokzijler Merentocht:
– organisatie
– vrijwilligers, verkeersregelaars.

10. Schaatsen jeugd:
– Schoolschaats middag
– Wedstrijdschaatsen
– Jeugd schaatsen.

Het bestuur.
V.V.V. IJsclub Blokzijl

IJsbaan tot op heden gesloten.

Beste schaatsliefhebbers

 

Met de naderende vorstperiode hebben wij goede hoop dat de ijsbaan komende week enige dagen open kan.

Zodra het ijs dik genoeg is om de baan te openen zullen wij dit bekend maken via de website, Twitter en Facebook.

Graag willen wij verzoeken om de ijsbaan niet te betreden zolang deze nog gesloten is.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.